Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση της Terre LTD. Η χρήση των σελίδων Διαδικτύου της Terre LTD είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, θα μπορούσε να γίνει απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την προστασία δεδομένων ανά χώρα κανονισμοί που ισχύουν για την Terre LTD. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Terre LTD έχει εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται καταρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για αυτόν τον λόγο, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εμάς με εναλλακτικά μέσα, π.χ. από το τηλέφωνο.

 

1. Ορισμοί

 

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Terre LTD βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.

 

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 

α) Προσωπικά δεδομένα

 

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή προσδιοριστεί («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 

β) Υποκείμενο δεδομένων

 

Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ταυτοποιήσιμο ή ταυτοποιήσιμο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

γ) Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

ε) Προφίλ

Προγραμματισμός σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αποτελείται από τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

στ) Ψευδώνυμο

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό τον όρο ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί.

ζ) Ελεγκτής ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων · όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

η) Επεξεργαστής

Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

i) Παραλήπτης

Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτους είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται παραλήπτες · η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ι) Τρίτο μέρος

Το τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον επεξεργαστή και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν άδεια να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

ια) Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με μια σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. .

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

 

 

 

Terre Ltd

 

Triq it-Torri, Gundy, 2ο όροφο Tower Business Center

 

BKR 4013, Birkirkara, Swatar

 

Μάλτα

 

Τηλέφωνο:?

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@terredicannabis.com

 

Ιστότοπος: https: //terredicannabis.com/

 

3. Cookies

 

Οι σελίδες Διαδικτύου της Terre Ltd χρησιμοποιούν cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε σύστημα υπολογιστή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

 

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν cookie. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και στους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των υποκειμένων των δεδομένων με άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

 

Μέσω της χρήσης των cookies, η Terre Ltd μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

 

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν έχοντας κατά νου τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookie, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο, και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

ο υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookie. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

 

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

 

Ο ιστότοπος της Terre Ltd συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Συλλέγονται μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενες παραπομπές), (4) -ιστότοποι, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο του Διαδικτύου, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων σε συστήματα πληροφορικής μας.

 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η Terre Ltd δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να (1) παραδώσουμε σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, (2) να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπων και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η Terre Ltd αναλύει στατιστικά ανώνυμα τα δεδομένα και τις πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησής μας, και να διασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

 

Εμείς, όπως χιλιάδες άλλες εταιρείες, χρησιμοποιούμε τεχνολογία αναλυτικών στοιχείων στον ιστότοπό μας για να εξατομικεύσουμε διαφημίσεις περιεχομένου, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητά μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την υπηρεσία και την εμπειρία μας, χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (π.χ. πόσος χρόνος ξοδεύουν σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους επιλέγουν να κάνουν κλικ, τι κάνουν και δεν κάνουν οι χρήστες) όπως, κ.λπ.) για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας με πολύτιμα σχόλια χρηστών για την αντιμετώπιση προβλημάτων, την υποστήριξη των πελατών μας και τη δημιουργία καλύτερων εμπειριών. Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και τις συσκευές τους (ιδίως τη διεύθυνση IP της συσκευής (καταγράφεται και αποθηκεύεται μόνο σε ανώνυμη μορφή), μέγεθος οθόνης συσκευής, τύπος συσκευής (μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών), πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία (μόνο για χώρα), προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την προβολή του ιστότοπού μας). Οι επεξεργαστές δεδομένων αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες σε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Ούτε αυτοί ούτε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε μεμονωμένους χρήστες ή για να ταιριάξουμε με περαιτέρω δεδομένα για έναν μεμονωμένο χρήστη. Οι επεξεργαστές δεδομένων που επεξεργάζονται αυτόν τον τύπο δεδομένων για τα Mary Jane Labs είναι: Hotjar, Full Story, Intercom, ZenDesk, Databox, Help Scout, Zapier, WordPress, Woocommerce, Magento, Click and Pay, Clearhouse, Quickpay, Drip και Pipedrive.

 

 

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση info@terredicannabis.com

 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την ανώνυμη δημιουργία προφίλ χρήστη, την επανάληψη περιόδου σύνδεσης και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού σας, καθώς και τη χρήση cookie παρακολούθησης σε άλλους ιστότοπους, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο εξαίρεσης.

 

 

 

5. Εγγραφή στον ιστότοπό μας

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του ελεγκτή με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την καταχώριση. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. υπηρεσία δέματος) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για έναν εσωτερικό σκοπό που αποδίδεται στον ελεγκτή.

 

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του ελεγκτή, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP - που ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων - ημερομηνία και ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Στο μέτρο που η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ελεγκτή. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό της ποινικής δίωξης.

 

Η καταχώριση του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, έχει ως στόχο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του υποκειμένου των δεδομένων που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του εν λόγω ζητήματος. Τα εγγεγραμμένα άτομα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, παρέχει πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή ένδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, στο βαθμό που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως υπεύθυνους επικοινωνίας.

 

6. Συνδρομή στα ενημερωτικά δελτία μας

 

Στον ιστότοπο της Terre Ltd, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και πότε παραγγέλλεται το ενημερωτικό δελτίο από τον ελεγκτή.

 

Η Terre Ltd ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις επιχειρηματικές προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί μόνο από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) οι καταχωρητές του υποκειμένου δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα e-mail επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί από ένα υποκείμενο δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό το e-mail επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

 

Κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της (πιθανής) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία και, ως εκ τούτου, εξυπηρετεί το σκοπό της νομικής προστασίας του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος μιας εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω e-mail, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή για την εν λόγω εγγραφή, καθώς αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση τροποποιήσεων στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου, ή σε περίπτωση αλλαγής σε τεχνικές συνθήκες. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από το υποκείμενο των δεδομένων. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό ανάκλησης της συγκατάθεσης, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να το επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή με διαφορετικό τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

 

Το ενημερωτικό δελτίο της Terre Ltd περιέχει τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να καταστεί δυνατή η καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο pixel παρακολούθησης, η Terre Ltd μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα e-mail από ένα υποκείμενο δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Τέτοια προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων ακόμη καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη ξεχωριστή δήλωση συναίνεσης που εκδίδεται μέσω της διαδικασίας διπλής επιλογής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η Terre Ltd θεωρεί αυτόματα την απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

 

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

 

Ο ιστότοπος της Terre Ltd περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

 

9. Τα σχόλια λειτουργούν στο ιστολόγιο στον ιστότοπο

 

Η Terre Ltd προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν ατομικά σχόλια για μεμονωμένες συνεισφορές ιστολογίου σε ένα blog, το οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του ελεγκτή. Ένα blog είναι μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από το κοινό, μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web-bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στα λεγόμενα blogposts. Τα blogposts συνήθως σχολιάζονται από τρίτα μέρη.

 

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων αφήνει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα σχόλια που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται και δημοσιεύονται, καθώς και πληροφορίες για την ημερομηνία του σχολιασμού και για το (ψευδώνυμο) του χρήστη που επιλέγεται από το υποκείμενο των δεδομένων . Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στο υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο μέσω ενός δεδομένου σχολίου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι, επομένως, προς το ίδιο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να μπορεί να απαλλαγεί σε περίπτωση παράβασης. Αυτά τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται τέτοια μεταφορά από το νόμο ή εξυπηρετεί τον σκοπό της υπεράσπισης του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

 

10. Συνδρομή σε σχόλια στο blog στον ιστότοπο

 

Τα σχόλια που έγιναν στο blog της Terre Ltd ενδέχεται να έχουν εγγραφεί από τρίτους. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να εγγραφεί στα σχόλια μετά τα σχόλιά του σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση ιστολογίου.

 

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων αποφασίσει να εγγραφεί στην επιλογή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα στείλει ένα αυτόματο e-mail επιβεβαίωσης για να ελέγξει τη διαδικασία διπλής επιλογής ως προς το αν ο ιδιοκτήτης της καθορισμένης διεύθυνσης e-mail αποφάσισε υπέρ αυτής της επιλογής. Η επιλογή εγγραφής σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

 

11. Διαγραφή ρουτίνας και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στο βαθμό που αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. προς την.

 

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που καθορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται συνήθως σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

 

12. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση για το κατά πόσον υφίστανται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν πρόσβαση στο υποκείμενο των δεδομένων στις ακόλουθες πληροφορίες:

τους σκοπούς της επεξεργασίας ·

τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ·

τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·

όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αυτής ·

την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων ή να αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία ·

την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·

όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα λήψης)

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον δεν απαιτείται η επεξεργασία:

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την Terre Ltd, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της Terre Ltd μεριμνά αμέσως για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους ελεγκτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους ελεγκτές οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας υπάλληλος της Terre Ltd θα κανονίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον ελεγκτή τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ 'αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την TheTerre Ltd, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της TheTerre Ltd θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του το GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν ελεγκτή στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της theTerre Ltd.

ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, το οποίο βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Η Terre Ltd δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεις.

Εάν η Terre Ltd επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για το προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην Terre Ltd στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η Terre Ltd δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή από την Terre Ltd για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 (1) του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της TheTerre Ltd. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και, παρά την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή παρόμοια επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη, ή την εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο ορίζει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στο πρώην υποκείμενο των δεδομένων

13. Προστασία δεδομένων για εφαρμογές και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων

 

 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τους σκοπούς της επεξεργασίας της διαδικασίας αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, εάν ο αιτών υποβάλλει αντίστοιχα έγγραφα αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας ιστού στον ιστότοπο στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα υποβληθέντα δεδομένα θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτόματα δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης άρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο νόμιμο συμφέρον του ελεγκτή δεν αντιτίθεται στη διαγραφή. Άλλο νόμιμο συμφέρον σε αυτήν τη σχέση είναι, π.χ. ένα βάρος απόδειξης σε μια διαδικασία βάσει του Γενικού Νόμου για την Ίση Μεταχείριση (AGG).

 

 

 

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρικής Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

 

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και δίκτυο μέσω αιτημάτων φίλων.

 

Η λειτουργική εταιρεία του Facebook είναι Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο ελεγκτής είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Facebook (Facebook plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι ζητείται αυτόματα η λήψη της προβολής του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το ποιος συγκεκριμένος υπο-ιστότοπος του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και καθ 'όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο - ποιο συγκεκριμένο υπο-ιστότοπο του Διαδικτύου μας στη σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει", ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του υποκειμένου δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

 

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου του Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

 

Η οδηγία για την προστασία δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη μιας μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

 

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως δηλώνεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης το Google Analytics να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

 

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σε σελίδες Διαδικτύου ενδέχεται να μην μεταδίδονται στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων αργότερα διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατό να εκτελεστεί η επανεγκατάσταση ή επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics επεξηγείται περαιτέρω στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

 

 

 

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

 

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών που προσφέρει το Instagram είναι το Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

 

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), ζητείται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων στη λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και καθ 'όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο - ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας Η σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

 

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του Instagram πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram μπορούν να ανακτηθούν στις https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 

 

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Jetpack για WordPress

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Jetpack. Το Jetpack είναι μια προσθήκη WordPress, η οποία παρέχει πρόσθετα χαρακτηριστικά στον χειριστή ενός ιστότοπου που βασίζεται στο WordPress. Το Jetpack επιτρέπει στον χειριστή του διαδικτυακού τόπου, μεταξύ άλλων, μια επισκόπηση των επισκεπτών του ιστότοπου. Εμφανίζοντας σχετικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις ή τη δυνατότητα κοινοποίησης περιεχομένου στη σελίδα, είναι επίσης δυνατή η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Επιπλέον, οι δυνατότητες ασφαλείας ενσωματώνονται στο Jetpack, οπότε ένας ιστότοπος που χρησιμοποιεί το Jetpack προστατεύεται καλύτερα από επιθέσεις με ωμή βία. Το Jetpack βελτιστοποιεί και επιταχύνει τη φόρτωση εικόνων στον ιστότοπο.

 

Η εταιρία Jetpack Plug-Ins για WordPress είναι η Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Η λειτουργική επιχείρηση χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης που δημιουργήθηκε από την Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

 

Το Jetpack ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Jetpack, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων ζητείται αυτόματα να υποβάλει δεδομένα μέσω το στοιχείο Jetpack για σκοπούς ανάλυσης στο Automattic. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Automattic λαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας επισκόπησης των επισκέψεων στον ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν την ανάλυση της συμπεριφοράς του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία έχει πρόσβαση στη σελίδα Διαδικτύου του ελεγκτή και αναλύεται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του στοιχείου Jetpack δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων χωρίς προηγούμενη λήψη ξεχωριστής ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Τα δεδομένα έρχονται επίσης στην ειδοποίηση του Quantcast. Το Quantcast χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς με το Automattic.

 

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και, συνεπώς, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης το Automattic / Quantcast να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Automattic / Quantcast μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

 

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου που δημιουργούνται από το cookie Jetpack καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Automattic / Quantcast και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πατήσει το κουμπί «opt-out» κάτω από τον σύνδεσμο https://www.quantcast.com/opt-out/ που ορίζει ένα cookie εξαίρεσης. Το σετ εξαίρεσης cookie με αυτόν τον σκοπό τοποθετείται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν τα cookie διαγραφούν στο σύστημα του υποκειμένου δεδομένων, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει ξανά τον σύνδεσμο και να ορίσει ένα νέο cookie εξαίρεσης.

 

Ωστόσο, με τη ρύθμιση του cookie εξαίρεσης, υπάρχει η πιθανότητα οι ιστότοποι του ελεγκτή να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πλήρως από το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Automattic στη διεύθυνση https://automattic.com/privacy/. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Quantcast στη διεύθυνση https://www.quantcast.com/privacy/.

 

 

 

18. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του LinkedIn

 

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες με υπάρχουσες επιχειρηματικές επαφές να συνδέονται και να πραγματοποιούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι άνθρωποι σε περισσότερες από 200 χώρες χρησιμοποιούν το LinkedIn. Έτσι, το LinkedIn είναι σήμερα η μεγαλύτερη πλατφόρμα για επιχειρηματικές επαφές και ένας από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

 

Η εταιρεία λειτουργίας του LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Για ζητήματα απορρήτου εκτός των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ LinkedIn Ireland, ζητήματα πολιτικής απορρήτου, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνο.

 

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο LinkedIn (LinkedIn plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος δεδομένων ζητείται αυτόματα η λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου LinkedIn του LinkedIn. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το LinkedIn αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο LinkedIn, το LinkedIn εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και καθ 'όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο - ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου στη σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου LinkedIn και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά LinkedIn που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το LinkedIn εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του LinkedIn για το θέμα δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

 

Το LinkedIn λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου LinkedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο LinkedIn κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί LinkedIn ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο LinkedIn δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό τους στο LinkedIn πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

 

Το LinkedIn παρέχει στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls τη δυνατότητα κατάργησης εγγραφής από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS και στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης ρυθμίσεων διαφημίσεων. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua και Lotame. Η ρύθμιση τέτοιων cookies ενδέχεται να απορριφθεί στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου για το LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η Πολιτική cookie του LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

 

 

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να ορίζουν δωρεάν κλιπ βίντεο και άλλους χρήστες, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, κριτική και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.

 

Η εταιρεία που λειτουργεί στο YouTube είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Το YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

 

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων για λήψη μιας προβολής του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και το Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Εάν το θέμα δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε πρόσκληση σε μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη δευτερεύουσα σελίδα του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο επισκέφθηκε το υποκείμενο δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και το Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση ενδέχεται να αποφευχθεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό YouTube πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

 

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube, διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

 

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του DoubleClick

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του DoubleClick από την Google. Το DoubleClick είναι εμπορικό σήμα της Google, βάσει του οποίου οι ειδικές διαδικτυακές λύσεις μάρκετινγκ διατίθενται κυρίως σε διαφημιστικά γραφεία και εκδότες.

 

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του DoubleClick από την Google είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

 

Το DoubleClick by Google μεταδίδει δεδομένα στο διακομιστή DoubleClick με κάθε εμφάνιση, κλικ ή άλλη δραστηριότητα. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές δεδομένων ενεργοποιεί ένα αίτημα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης αποδέχεται αυτό το αίτημα, το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ο σκοπός του cookie είναι η βελτιστοποίηση και η προβολή της διαφήμισης. Το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προβολή και τοποθέτηση διαφημίσεων σχετικών με τον χρήστη, καθώς και για τη δημιουργία ή τη βελτίωση αναφορών για διαφημιστικές καμπάνιες. Επιπλέον, το cookie χρησιμεύει για την αποφυγή πολλαπλής εμφάνισης της ίδιας διαφήμισης.

 

Το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie που απαιτείται για την εκτέλεση της τεχνικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό cookie απαιτείται για την εμφάνιση μιας διαφήμισης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το DoubleClick μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Είναι επίσης δυνατό για το DoubleClick να παρακολουθεί τις μετατροπές μέσω του αναγνωριστικού cookie. Για παράδειγμα, οι μετατροπές καταγράφονται, όταν στο παρελθόν εμφανίστηκε μια διαφήμιση DoubleClick σε έναν χρήστη και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί μια αγορά στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

 

Ένα cookie από το DoubleClick δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ένα cookie DoubleClick ενδέχεται να περιέχει επιπλέον αναγνωριστικά καμπάνιας. Ένα αναγνωριστικό καμπάνιας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό καμπανιών με τις οποίες ο χρήστης έχει ήδη επικοινωνήσει.

 

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο DoubleClick, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο DoubleClick για την αποστολή δεδομένων με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση και τη χρέωση προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση τυχόν δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Google για τη δημιουργία υπολογισμών προμήθειας. Η Google μπορεί, μεταξύ άλλων, να κατανοήσει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει κάνει κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους στον ιστότοπό μας.

 

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης την Google να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του DoubleClick μπορούν να ανακτηθούν στο DoubleClick από την Google https://www.google.com/intl/el/policies/.

 

 

 

21. Μέθοδος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως επεξεργαστή πληρωμών

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας διαδικτυακός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η επεξεργασία των πληρωμών γίνεται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς. Το PayPal είναι επίσης σε θέση να επεξεργάζεται εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών όταν ένας χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal γίνεται μέσω μιας διεύθυνσης e-mail, γι 'αυτό δεν υπάρχουν κλασικοί αριθμοί λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση διαδικτυακών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal δέχεται επίσης λειτουργίες διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

 

Η ευρωπαϊκή εταιρεία του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

 

22. Νομική βάση για την επεξεργασία

 

Τέχνη. 6 (1) αναμμένο ένας GDPR χρησιμεύει ως η νομική βάση για την επεξεργασία εργασιών για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 αναμμένο β GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) αναμμένο γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στην εταιρεία μας και το όνομά του, η ηλικία του, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή σε τρίτους. Τότε η επεξεργασία θα βασίζεται στο Art. 6 (1) αναμμένο δ GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πράξεων που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα παρακάμπτονται από τα συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές, διότι έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι ένα έννομο συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

 

 

 

23. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

 

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 f GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι να ασκήσουμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

 

 

 

24. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος νόμιμης διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.

 

 

 

25. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως νομική ή συμβατική απαίτηση · Απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα · πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

 

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό συνεργάτη). Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση που το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

 

 

 

26. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

 

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.